Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresami anon.abcpro.pl, jest własnością i jest prowadzony przez ABC PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-825), ul. Owsiana 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329405, REGON 141847780, NIP 9522069024, kapitał zakładowy 50 000 zł, numer telefonu: 22 379 09 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: biuro@abcpro.pl.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”) zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest ABC PRO sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „ABC PRO”).
 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu, oprogramowanie komputerowe w formie licencji (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producenta. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z instrukcją dotyczącą pobrania Produktu oraz klucz licencyjny.
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 5. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Funkcjonalności”.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Przed złożeniem zamówienia wymagane jest założenie konta za pośrednictwem dedykowanego formularza zamieszczonego w zakładce „Rejestracja/Logowanie”. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Należy dokonać wyboru Produktu, który Klient zamierza kupić i wypełnić dane do faktury w dedykowanym formularzu zamówienia.
 6. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane:
  • Firma/urząd
  • NIP
  • Ulica
  • Numer domu
  • Miasto
  • Kod pocztowy
  • o Dane kontaktowe Klienta: imię, nazwisko, email.
 7. W formularzu zamówienia Produktu Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na zakup minimalnej możliwej do zamówienia ilości danego Produktu. Jeżeli Klient chce kupić większą ilość niż zaprezentowana, należy wpisać odpowiednią ilość w polu: ilość.
  • UWAGA! Nowa licencja rozpoczyna swój bieg od dnia aktywacji klucza, nie później niż rok od czasu przyjęcia zamówienia.
  • UWAGA! Przedłużenie licencji rozpoczyna swój bieg od momentu zakończenia poprzedniej licencji.
 8. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 9. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 10. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
  • numer zamówienia,
  • informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
  • wartość brutto zamówienia,
 11. Licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (link do strony z wersją instalacyjną programu oraz nazwę użytkownika i hasło lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację oprogramowania).
 12. Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 13. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Zapłać online”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy Przelewy24, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  • On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy przelewy24, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line wyłącznie z następujących banków internetowych:
   • Inteligo (Płacę z Inteligo)
   • mBank (mTransfer)
   • MultiBank (MultiTransfer)
   • Nordea (Płać z Nordea)
   • Bank Zachodni WBK (Przelew24)
   • Bank BPH (Przelew z BPH)
   • PKO BP (Płacę z iPKO)
   • Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowy)
   • Bank Ochrony Środowiska (Płać z BOŚ)
   • Millennium Bank (Millennium)
   • Alior Bank (Płacę z Alior Bankiem)
   • Meritum Bank (MeritumBank Przelew)
   • Toyota Bank (Pay Way Toyota Bank)
   • Pekao (Pekao24 Przelew)
   • Raiffeisen Bank
   • Invest Bank
   • Lukas Bank
   • ING Bank Śląski
   • Deutsche Bank
  • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  • PKO BP SA Oddział Warszawa 47 102 044 760 000 810 202 198 976
  • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. 3Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

§ 6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Klucze licencyjne oraz linki do pobrania Produktu zostaną wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
 5. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila biuro@abcpro.pl.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: ABC PRO Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, e-mail: biuro@abcpro.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
 7. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz (oświadczenie o odstąpieniu od umowy) są dostępne również na stronie internetowej Sklepu w sekcji „Odstąpienie od Umowy”.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: biuro@abcpro.pl, faksem na numer 22 379 09 00 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres ABC PRO Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną na stronie https://anon.abcpro.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies ważna od 25 maja 2018 r.

Właścicilem i administratorem sklepu anon.abcpro.pl jest firma ABC PRO SP. Z O.O.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ABCPRO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-825), ul. Owsiana 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000329405, kapitał zakładowy 50 000 zł, numer NIP 952-20-69-024, numer REGON: 141847780.

ABCPRO przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

ABCPRO zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych produktów i usług
 • udostępniania wersji testowych oderowanych produktów
 • wysyłki newslettera

Danie osobowe nie są przekazywane innym podmiotom chyba, że wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych

ABCPRO informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 • żądania od administratora danych osobowych ich edycji jeżeli są nieprawidłowe,
 • usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym"),
 • odmowie przetwarzania danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • wglądu do tych danych (w tym ich uzupełnienia, aktualizaowania oraz żądania usunięcia)

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerami ABCPRO. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w badaniu aktywności serwisu.

Mechanizm Cookies

Gromadzenie danych

ABCPRO jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki).

Co to jest Cookies ?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika.

Zarządzanie plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, utrzymania sesji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny serwisu, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z witryny serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną stosowne modyfikacji do powyższych wpisów

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE